deZorgverzekeringadviseur
verzeker alleen de zorg die u nodig heeft!

Algemene info

Alles wat u wilt weten over zorg, ziektekosten en zorgverzekeringen

Zorg in het buitenland

Vertrekt (emigreert) u naar het buitenland, dan zullen op het gebied van de zorgverzekering een aantal zaken moeten worden geregeld. Bepalende factoren zijn:  a. het woonland waar u zich gaat vestigen en b. houdt u nog een financiële band met Nederland, m.a.w. ontvangt u loon, pensioen of uitkering vanuit Nederland.
 
De landen van de Europese Unie hebben afspraken gemaakt over de aanspraken van een EU burger in het buitenland.  Dit is vastgelegd in Verordening (EEG) nr 1408/71.  Een Nederlander die in een ander verordeningsland gaat wonen en werken kan aanspraak maken op de sociale verzekeringen van dat land en heeft daar een verzekeringsplicht. Dit wordt het  "woonlandpakket" genoemd. De verzekeringsplicht in Nederland vervalt in dat geval.

Inmiddels geldt deze regeling voor alle landen die lid zijn van de EER ( Europese Economische Ruimte) en Zwitserland. De EER landen zijn de 27 europese lidstaten inclusief IJsland, Noorwegen en Lichtenstein. Daarnaast zijn er bilaterale verdragen gesloten met een aantal landen afzonderlijk.

Nederland blijft verzekeringsland

Is er sprake van een situatie dat er uitsluitend inkomsten uit Nederland wordt genoten (loon, aow, aanvullend pensioen) dan zal het nieuwe woonland de kosten van het woonlandpakket niet voor haar rekening nemen. In dat geval zal het nieuwe woonland deze kosten verrekenen met het oude woonland Nederland.

Voorbeeld: U vertrekt definitief naar Frankrijk en ontvangt daar AOW en pensioen uit Nederland, waarover belasting en sociale premies worden afgedragen aan Nederland. Frankrijk biedt u toegang tot de Franse sociale zekerheid (woonlandpakket). De kosten zal Frankrijk vervolgens verrekenen met Nederland.    

In deze situatie bent u dan ook een bijdrage verschuldigd voor de Zorgverzekeringswet.

Emigratie

Vertrekt u definitief uit Nederland dan is de kans groot dat u niet  verzekerd kunt blijven voor de basisverzekering. In bepaalde gevallen is dit wel mogelijk (soms zelfs verplicht), dit is echter weer afhankelijk van het uiteindelijke woonland en/of u een vorm van inkomen ontvangt vanuit Nederland, bijvoorbeeld uitkering of pensioen.

De meest ideale situatie is dat u en uw gezin in het nieuwe woonland bij een nationale verzekeraar een zorgverzekering kunnen afsluiten met een goede dekking.  Dit kan, afhankelijk van waar u zich definitief gaat vestigen, nog best lastig zijn. 

Omdat het afsluiten van een zorgverzekering vaak ter plaatste geregeld dient te worden is het veelal verstandig om hiervoor een tijdelijke voorziening te treffen,  zodat u voldoende tijd heeft om alle mogelijkheden ter plaatse te onderzoeken om uiteindelijk een juiste keuze te maken.

(tijdelijk) Werken in het buitenland

U gaat werken in het buitenland. Afhankelijk van uw persoonlijke en/of gezinssituatie kan dit van invloed zijn op de dekking van uw zorgverzekering. Mogelijk dient uw bestaande zorgverzekering te worden beëindigd en zal een nieuwe adequate voorziening moeten worden afgesloten in Nederland of in het land waar u gaat werken, eventueel uitgebreid naar een totaalpakket (aansprakelijkheid, bagage, inboedel, ongevallen, rechtsbijstand, arbeidsongeschiktheid).

Er zijn natuurlijk vele redenen om al dan niet tijdelijk naar het buitenland te gaan om te werken, bijvoorbeeld ontwikkelings- of vrijwilligerswerk, au pair, werken vlak over de grens maar wonen in Nederland, als expat voor een internationaal opererend bedrijf etc.

Zorgbehoefte tijdens uw vakantie in het buitenland

U gaat voor vakantie naar het buitenland. Moet er een reisverzekering worden afgesloten of dekt uw zorgverzekering voldoende? De basisverzekering vergoedt spoedeisende hulp in het buitenland tot maximaal het Nederlandse tarief. Bent u op vakantie net over de grens, dan is dat wellicht voor u voldoende.
 
Beschikt u over een aanvullende zorgverzekering, dan kan het zijn dat ook de kosten van repatriëring gedekt zijn en dat u een werelddekking voor spoedeisende hulp heeft van 2x het Nederlandse tarief. Maar ook in dat geval is het de vraag of de dekking voldoende is. Stel u wordt in het buitenland opgenomen in een dure privé-kliniek dan zijn de kosten mogelijk veel hoger dan de vergoeding waar u recht op hebt. Een reisverzekering biedt dan aanvullende dekking.

Dubbel verzekerd is onnodig

Het komt vaak voor dat er op onderdelen sprake is van een dubbele dekking. Dat is natuurlijk niet nodig en het kost u alleen maar extra premie. Voorkom daarom dan ook dubbele verzekering en controleer in elk geval de dekking die uw huidige zorgverzekering biedt.

Altijd een reisverzekering

Ook al bent u voor medische kosten en repatriëring verzekerd op uw huidige zorgpakket dan nog is een reisverzekering aan te bevelen. Met name de rubriek buitengewone kosten, waarin naast repatriëring ook de kosten van opsporing en redding en extra verblijfskosten vallen, kunnen bij een calamiteit in de tienduizenden euro’s lopen. Daarnaast biedt een reisverzekering dekking voor bagage en uitkering bij ongeval.
 
Bent u beoefenaar van een specifieke buitensport? Let op: bepaalde wintersporten, bergsport, of andere sporten die een meer dan normaal risico met zich meebrengen moeten extra worden meeverzekerd. Deze sporten zijn veelal uitgesloten van dekking van een reisverzekering tenzij het risico expliciet is meeverzekerd.
 
Gaat u vaak op reis naar het buitenland? Neem dan een doorlopende reisverzekering.  Per saldo bent u vaak voordeliger uit en bovendien loopt u niet het risico dat u vergeet uw reisverzekering te regelen.

Hulp in het buitenland

Belangrijk is dat u, voordat u op reis gaat, beschikt over de volgende gegevens:
- Polisnummer van uw zorgverzekering
- Polisnummer van uw reisverzekeraar
- Alarmnummer van uw verzekeraar
- Europese zorgpas ( EHIC)

Europese zorgpas

De Europese zorgpas (European Health Insurance Card - EHIC) is bedoeld voor een betere toegang tot de gezondheidszorg en een snellere vergoeding van de gemaakte kosten. De Europese zorgpas vraagt u aan bij de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent. De pas is gratis en mag u niet worden geweigerd. Iedere verzekerde, dus ook kinderen, hebben recht op een eigen pas. De zorgpas, die in het algemeen een geldigheidsduur heeft van een jaar, moet u overleggen aan de buitenlandse zorgverlener of in het ziekenhuis als u medische zorg nodig heeft.

Let op: Het komt steeds vaker voor dat Nederlanders in het buitenland geconfronteerd worden met dure ingrepen die achteraf onnodig en soms schadelijk bleken te zijn. Twijfelt u, overleg dan altijd met uw zorgverzekeraar. Een telefoontje kan in zo’n geval veel kosten en ongemak voorkomen. 

Belangrijk: Bewaar altijd al uw rekeningen, voorschiften en kwitanties. Bij terugkomst in Nederland dient u deze te overleggen aan uw verzekeraar.

Woonlandfactor

Per EU-/EER-/verdragsland is vastgesteld hoe hoog daar de gemiddelde kosten voor medische zorg per verzekerde zijn. Dat bedrag is vervolgens gedeeld door de gemiddelde kosten per verzekerde in Nederland. De uitkomst daarvan is de zogenoemde woonlandfactor.

Voorbeeld:

Stel dat in een bepaald jaar de zorgkosten in Nederland gemiddeld € 2500,- per verzekerde bedragen. In land "X" bedragen de zorgkosten in datzelfde jaar gemiddeld € 1300,- per verzekerde. De voor land "X" vastgestelde woonlandfactor is dan 1300 : 2500 = 0,52.

Door toepassing van de woonlandfactor is uw bijdrage altijd gerelateerd aan de gemiddelde kosten voor medische zorg in het woonland van u en/of uw gezinsleden. In vrijwel alle EU-/EER-/verdragslanden zijn die gemiddelde kosten lager dan in Nederland. De woonlandfactor geldt voor alle drie de componenten van de bijdrage Zorgverzekeringswet: de vaste bijdrage en de inkomensafhankelijke bijdragen Zvw en AWBZ. Voor meer informatie over de woonlandfactor ga naar www.cvz.nl.
Buitenland advieswijzer

Op deze pagina kunt u lezen wat de stappen zijn die u als aanstaand pensionado dient te nemen om voor de vergoeding van uw zorgkosten in aanmerking te komen. Ook geven wij u enkele tips om te zorgen dat u zichzelf naast het woonlandpakket op een eenvoudige manier aanvullend kunt verzekeren.

Tips en aandachtspunten voor pensionado's

Zolang u in Nederland woont bent u op grond van de Zorgverzekeringswet nog verplicht verzekerd tegen zorgkosten. Echter indien u in het buitenland gaat wonen vervalt deze plicht en zelfs het recht om op grond van de Zvw verzekerd te zijn. Dit komt omdat u dan geen ingezetene meer bent en ook geen inkomsten uit arbeid geniet en zodoende geen premies aan de loonbelasting betaald. U krijgt dan recht op zorg uit het woonlandpakket van het land waar u gaat wonen.

Voor het zover is, is het raadzaam om het volgende te bepalen.

a. Welke dekking biedt het woonlandpakket?
b. Is deze dekking toereikend voor u?

Mocht dit niet het geval zijn  raden wij u aan om contact op te nemen met uw huidige verzekeraar en te vragen welke mogelijkheden deze biedt m.b.t. een aanvullende verzekering op het woonlandpakket. Sommige verzekeraars hebben een dergelijk product maar bieden dit alleen aan reeds bestaande klanten aan. Mocht uw verzekeraar niet tot die categorie behoren kunt overwegen om het jaar voorafgaand aan het vertrek over te stappen naar een verzekeraar die dat wel doet. Dit kan per 1 januari van het komende jaar en eenvoudig via deze site.

Vervolgens zullen de volgende zaken gaan spelen

1. Geef aan uw verzekeraar aan dat u op het punt staat te verhuizen naar het buitenland. De verzekeraar zal u meedelen dat de zorgverzekering (ook de eventueel aanvullende) per de verhuisdatum wordt beëindigd. Deze mededeling doet hij ook aan het College voor  Zorgverzekeringen (CVZ). Als het goed is krijgt u vervolgens van het CVZ informatie over het woonlandpakket en over de hoogte van de bijdrage die van het pensioen zal worden ingehouden.

2. Hierbij zal een E-121 formulier worden meegezonden waarmee u zich kunt aanmelden bij de verzekeringsinstelling van het woonland. Door aanmelding bij de verzekeringsinstelling van het woonland krijgt u recht op zorg in het woonland ten laste van Nederland.

3. De verzekeringsinstelling van het woonland zal, volgens de daar geldende regels,  bepalen of en welke gezinsleden moeten worden meeverzekerd.

4. U kunt ook besluiten om zich niet aan te melden bij de verzekeringsinstelling van het woonland. U zult dan zelf een particuliere ziektekosten verzekering af moeten sluiten. In verband met de over het algemeen hoge premies die hieraan verbonden zijn en de selectie criteria die verzekeraars hanteren is dit niet de meest voor de hand liggende oplossing. 

OVER ONS

Rene van Gameren
Irene Vorrinkstraat 1
4105ja Culemborg
0622330981
petra@renevangameren.nl
Ons AFM-nummer: 12017002

NIEUWS

Meer nieuws
De site is in onderhoud, op dit moment worden de tarieven en voorwaarden voor 2015 in het systeem verwerkt.
De site is in onderhoud, op dit moment worden de tarieven en voorwaarden voor 2015 in het systeem verwerkt.
Beste bezoeker,

deZorgverzekeringadviseur.nl is gestopt met het vergelijken van zorgverzekeringen. Deze site wordt binnenkort gedeactiveerd.